REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.filcmania.pl

§1
Definicje

1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. 
Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta ( w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem) oraz czas dostawy.

2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

3. Hasło – unikalny szereg znaków alfanumerycznych wybrany przez Klienta, który Klient nadaje 
w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości.  Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

5. Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

6. Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – adres e-mail Klienta.

7. Sklep Internetowy –  platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę artykułów wykonanych z filcu, dostępna pod adresem URL http://www.filcmania.pl, które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez  Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej

8. Sprzedawca -  Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej będący podmiotem ekonomii społecznej, działający na mocy Decyzji Wojewody Łódzkiego NR 9020/R/13/I//04 oraz aktu powołania Caritas Archidiecezji Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2004 roku, z siedzibą przy ul. Mikołaja Gogola 12, 92 – 513 Łódź, NIP 731-18-93-570, REGON 040006299-00032, tel. 42 673 05 35, 
e-mail:sklep@filcmania.pl.

9. Towar - artykuł wykonany z filcu, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

§ 2
Warunki składania zamówień

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących  czynności:
-  dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym;
-  zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Loginu – adresu e-mail i Hasła.
Szczegółowa procedura rejestracji użytkownika Sklepu Internetowego zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Klient zainteresowany dokonaniem zakupów w sklepie internetowym jest zobowiązany – przed złożeniem zamówienia - zapoznać się z niniejszym Regulaminem (udostępnionym przez Sprzedawcę nieodpłatnie za pomocą systemu teleinformatycznego). W trakcie procedury składania zamówienia drogą internetową Klient zostanie poproszony o potwierdzenie faktu zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również o potwierdzenie, że akceptuje go w obowiązującej formie.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883; tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. - Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z  18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Podanie prawidłowych danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne 
do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających Sprzedawcy kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania takich danych przez Klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. 
W takim wypadku Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy 
w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez niego podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

6. Sprzedawca zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, 
na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024x768 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu internetowego, należy je wszystkie wyłączyć.

7. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

§ 3
Cena i płatności

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

3. Zapłata ceny powiększonej o koszt dostawy uiszczana jest przelewem na podany rachunek bankowy Sprzedawcy:

61-1240-1545-1111-0010-0406-4171 PKO S.A. V Oddział Łódź

Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na swoim koncie. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

4. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/KP) jest wysyłany za wraz z przesyłką zakupionego produktu na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Czas realizacji zamówienia w przypadku produktu filcowego będącego na stanie sklepu wynosi 3 dni robocze licząc od daty zawarcia umowy. Jeżeli produkt jest szyty lub produkowany na zamówienie czas realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia licząc od daty zawarcia umowy. 
Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy.

§ 4
Dostawa

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po dokonaniu wcześniejszej wpłaty istnieje możliwość odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym mieszczącym się w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi przy ul. Mikołaja Gogola 12, w dniach od poniedziałku – piątku w godzinach 7.15 – 15.15

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

§ 5
Odstąpienie od umowy, reklamacje

1.  Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2.  W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 
Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

3.  Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe  w przypadku zakupu towarów o  specyficznych właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

4. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres Sprzedawcy.

5. Wszelkie reklamacje uwzględniane będą wyłącznie na podstawie  dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu Towaru od Sprzedawcy.

§ 6 
Dane osobowe

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 
z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 7 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane 
w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie Internetowym.