Logo Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 

 

Klauzula informacyjna
www.filcmania.pl

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111.

2.       Caritas Archidiecezji Łódzkiej wyznaczyła Inspektora ochrony danych.
Kontakt: e-mail: iod.caritas@toya.net.pl, tel.: 42 639 95 81.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1b RODO, przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

- spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np.: wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1c RODO, przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane;

- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1f RODO, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia.


4.       Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, NIP, REGON, adres email, telefon, numer rachunku bankowego.


5.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmioty zapewniające obsługę administracyjną i techniczną Administratora na podstawie zawartej umowy.


6.       Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jest możliwe tylko w odniesieniu do danych, których Administrator nie jest zobowiązany przetwarzać przez wymagany prawem okres czasu.


7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów wskazanych w punkcie 3. niniejszej klauzuli, zwłaszcza niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.